Onze organisatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat wij met deze gegevens doen en wat uw rechten zijn. Dit houdt onder meer in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring);
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • Uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

 
Persoonsgegevens klanten en leveranciers
U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Echter, wij kunnen onze dienstverlening niet uitvoeren zonder over bepaalde persoonsgegevens te beschikken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

 • Het sluiten van een overeenkomst (incl. voorafgaande kennismaking en eventueel offertetraject);
 • De uitvoering van administratieve en/of financiële doeleinden;
 • Het onderhouden van contact betreft de overeenkomst/samenwerking.

Wij kunnen u daarom vragen naar de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, contactpersoon (voornaam, tussenvoegsel, achternaam), geslacht, adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), BTW nummer(s) en bankgegevens (bankrekeningnummer/IBAN en naam rekeninghouder).
 
Bewaartermijn
Bovenstaande persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de overeenkomst opgeslagen. Na deze periode worden de gegevens maximaal 7 jaar bewaard voor onze financiële administratie.

 
Persoonsgegevens nieuwsbriefabonnees, beursbezoekers en overige geïnteresseerden
Wij kunnen nieuwsbriefabonnees, beursbezoekers en overige geïnteresseerden vragen naar de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, contactpersoon (voornaam, tussenvoegsel, achternaam), geslacht, adres(sen), telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:
 

 • Informatieverstrekking middels (maandelijkse) nieuwsbrieven, persoonlijke e-mails en/of andere gerichte contacten.

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens

 • U heeft het aanmeldformulier voor onze nieuwsbrief ingevuld;
 • U heeft een contact/inschrijvingsformulier ingevuld;
 • U heeft een e-mail met (persoonlijk) verzoek verstuurd;
 • U heeft mondeling, schriftelijk of digitaal toestemming gegeven;
 • U heeft tijdens een (beurs)bezoek uw visitekaartje afgegeven;
 • U heeft op andere wijze kenbaar gemaakt interesse te hebben/door ons geïnformeerd te willen worden.

 
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat u abonnee bent of als geïnteresseerde en/of prospect wordt gezien. Na deze periode of na het intrekken van uw toestemming en/of verzoek voor verwijdering, worden uw persoonsgegevens uiterlijk binnen drie maanden verwijderd.

 
Verstrekking aan derden
Onze organisatie maakt gebruik van diensten van derde partijen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van eerdergenoemde doeleinden. Wij maken in ieder geval gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • De verzorging van de (financiële) administratie, waaronder onze accountant;
 • De digitale omgeving, waaronder: Loyals, De Hosting Makelaar, Hype Automatisering, Google, Mailchimp, Youtube en social media (LinkedIn, Twitter, etc.);
 • Het beheer en de verzending van onze nieuwsbrieven, waaronder Mailchimp.

 
Derde partijen buiten de EU
Een aantal van deze derde partijen zijn gevestigd buiten de EU. De belangrijkste partijen zijn Google, Mailchimp, Twitter en LinkedIn – zij maken deel uit van het zogeheten ‘Privacy Shield’. Dit is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie, die in de Verenigde Staten worden verwerkt.

 
Website(s)
De verbinding met onze Triolight en liniLED® websites is versleuteld middels SSL (Secure Socket Layer). Hierdoor kan de informatie die u via onze website(s) met ons deelt niet door onbevoegde derde partijen worden ingezien. Daarnaast worden onze websites en systemen up-to-date gehouden en regelmatig gecontroleerd op onregelmatigheden.
 
Cookies
Wij maken gebruik van cookies om onze websites goed te laten functioneren. Dit zijn kleine tekstbestanden die via de browser in het geheugen of op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.

U kunt de cookies blokkeren en/of verwijderen via uw browser. Een nadeel hiervan is dat de functionaliteit van de website kan worden beperkt. Lees meer over het verwijderen van cookies in het stappenplan van de Consumentenbond.
 
Statistieken
Om het gebruik van onze websites te optimaliseren en inzage te krijgen in de statistieken, maken wij gebruik van Google Analytics – een dienst van Google. Middels cookies wordt uw bezoekersgedrag op onze website(s) in kaart gebracht. Deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Indien u uw toekomstige bezoekersgedrag niet meer traceerbaar wenst te maken voor Google Analytics, dan kunt u zich hiervoor afmelden. Download en installeer hiervoor de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ voor uw huidige web browser.

 
Bescherming persoonsgegevens
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Echter, gegevens die via internet worden verzonden zullen altijd enige vorm van risico houden.

 
Bewaartermijn
Onze organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 
Wat zijn uw rechten?
U heeft te allen tijde recht op:

 • De inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen;
 • Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het maken van bezwaar tegen de verwerking van (een deel van) uw gegevens door onze organisatie of door een van onze verwerkers.
 • Het verzoek tot overdracht van uw gegevens door ons aan u of (in opdracht van u) aan een derde partij;
 • Het intrekken van (eerder gegeven) toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Let wel: de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemde verzoek(en).

 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen vanzelfsprekend onze uiterste best doen er samen met u uit te komen. U heeft uiteraard altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd of uitgebreid. Wij adviseren u daarom de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 
Contact
U kunt ons tijdens werkdagen van maandag t/m vrijdag (08.30 – 17.00 uur) bereiken via onderstaande contactgegevens:

 
Triolight BV
Hermesweg 23-25
3771 ND Barneveld
Nederland

 
T +31 (0)342 450 506
E [email protected]
www.triolight.com

 
Overige gegevens
Rabobank: 18.10.36.630
IBAN: NL03RABO0181036630
Swiftcode (BIC): RABONL2U
BTW/VAT/UST: NL808450992B01
KvK/CoC/HRB: 08084581