ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Triolight B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld aan de Hermesweg 23 op 14 augustus 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Veluwe en Twente onder nummer 08084581. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

1. Algemeen

1.1 Al onze aanbiedingen en transacties geschieden op onderstaande voorwaarden.

1.2 Afwijkende algemene of bijzondere bedingen van afnemers of van derden zijn voor ons slechts bindend, indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard. Zodanige afwijkende bedingen
gelden uitsluitend voor de transactie waarop zij betrekking hebben. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden om  welke reden dan ook bindende kracht mocht ontberen, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2. Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.

2.2 Orders die telefonisch of schriftelijk, dan wel via onze vertegenwoordigers of agenten zijn opgegeven, zijn voor ons alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, danwel vanaf het tijdstip waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt.

2.3 De in onze aanbiedingen, voorraadlijsten, reclamemateriaal, ontwerptekeningen, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen enz. vermelde maten, gewichten, technische gegevens, berekeningen en weergegeven afbeeldingen, gelden slechts als benaderende beschrijving en zijn geheel vrijblijvend.

3. Prijzen

3.1 De in onze aanbiedingen en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn af magazijn, exclusief BTW.

3.2 Alle door ons in onze aanbiedingen en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van die aanbiedingen of bevestigingen voor ons geldende inkoopprijzen, koers van de relevante buitenlandse valuta zoals vermeld in onze aanbiedingen en orderbevestigingen, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachtkosten, belastingen, margeregelingen en dergelijke. Ingeval van wijziging van één of meer van de hierboven genoemde of andere kostprijsbepalende factoren, zijn wij gerechtigd die wijzigingen aan de afnemer in de desbetreffende verkoopfactuur door te berekenen.

3.3 De kosten van of verband houdende met geleverde monsters en/of modellen worden steeds aan de (potentiële) koper doorberekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat zullen deze kosten worden gecrediteerd. De (potentiële) koper heeft nimmer het recht deze monsters of modellen voorgoed onder zich te houden.

4. Risico

4.1 De door ons te leveren zaken zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment waarop de zaken onze magazijnen verlaten dan wel, bij levering via derden, de fabrieken of magazijnen van die derden hebben verlaten.

5. Levering

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een afgesproken levertijd géén fatale termijn, doch geldt deze slechts bij benadering en is overigens geheel vrijblijvend.

5.2 Overschrijding van afgesproken levertijden, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer - ook na ingebrekestelling - geen recht tot ontbinding, schadevergoeding en/of opschorting.

5.3 Indien een order in gedeelten wordt uitgeleverd, zijn wij gerechtigd per deellevering betaling te verlangen, in welk geval per deellevering een factuur zal worden verzonden.

6. Overmacht

6.1 Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat uitvoering van een overeenkomst voor ons onmogelijk is of van ons in redelijkheid niet kan worden gevergd, hebben wij het recht uitvoering van de door ons te verrichten prestatie geheel of ten dele op te schorten voor een door ons te bepalen periode, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij jegens de afnemer tot enige vergoeding gehouden zullen zijn. Indien in zodanig geval gedeeltelijke uitvoering van een order plaatsheeft, is de afnemer een evenredig gedeelte van de totale koopprijs verschuldigd.

6.2 Onder overmacht en omstandigheden als in artikel 6.1 bedoeld, wordt onder meer en in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsdreiging, mobilisatie, natuurrampen, in-/uitvoer- of doorvoerverboden, energiegebrek, vorderingen van hogerhand, stakingen, arbeidsonrust, ziekte, transportproblemen, alsook de omstandigheid dat wij - om welke reden dan ook - door onze eigen leverancier niet tot levering in staat worden gesteld, alsook schuld onzerzijds, niet zijnde grove schuld van directie en/of leidinggevenden daaronder begrepen.

7. Eigendomsbehoud

7.1 De eigendom van door ons geleverde zaken gaat eerst op de afnemer over, zodra deze ons alles heeft voldaan wat aan ons terzake van de levering van die zaken (waaronder niet alleen begrepen de koopprijs, inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde toeslagen, verhogingen en vergoedingen, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is.

7.2 De door ons afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht.

7.3 De afnemer is niet bevoegd de zaken, die onder ons eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of hierop enig ander recht ten behoeve van derden te vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen doen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

7.4 Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat, dat hij zulks niet zal doen, zijn wij gerechtigd geleverde zaken, waarop eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer of derden, die de zaak voor de afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Het is de afnemer niet geoorloofd zich jegens ons op een retentierecht te beroepen voor wat betreft bewaringskosten en/of andere vorderingen die de afnemer op ons heeft of stelt te hebben.

7.5 De afnemer is verplicht om op ons eerste verzoek:
a) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffingen waterschade en tegen diefstal, alsmede de polis van deze verzekering aan
ons ter inzage te geven;
b) alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars
met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken aan ons te verpanden op de wijze als door de wet is voorgeschreven;
c) de vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens
diens afnemers terzake het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, aan
ons te verpanden op de wijze als door de wet is
voorgeschreven;
d) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als ons eigendom;
e) op andere manieren medewerking te verlenen
aan de redelijke maatregelen, die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot
de zaken willen treffen, welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van
zijn bedrijf.

8. Betaling

8.1 De betaling van de door de wederpartij aan ons verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder verrekening of opschorting en zonder aftrek van kosten, hetzij te onzen kantore, hetzij op één onzer bankrekeningen. Betaling op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, is slechts geldig na schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds.

8.2 Alle bankkosten, ontstaan door betaling van de koopprijs in het land van de wederpartij of door opening en confirmatie van accreditieven, komen ten laste van de wederpartij.

8.3 Bij niet-tijdige betaling van aan ons verschuldigde bedragen, is de wederpartij direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd onze bevoegdheid om in dat geval alle met de betrokken wederpartij gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren en jegens de wederpartij aanspraak te maken op vergoeding van alle schade die voor ons daarvan het gevolg is, zal de wederpartij:
a) rente over het aan ons verschuldigd bedrag dienen te voldoen ten bedrage van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW;
b) aan ons dienen te vergoeden alle buitengerechtelijke kosten vallende op het incasseren van onze vordering, waarvan de hoogte als volgt wordt bepaald:

  • over de eerste €6.500 15%,
  • over het meerdere tot €13.000 10%,
  • over het meerdere tot €32.500 8%,
  • over het meerdere tot €130.000 5%
  • en over het meerdere boven €130.000 3%,
  • een en ander met een minimum van €150,

alles te vermeerden met B.T.W.
c) aan ons dienen te vergoeden alle werkelijke kosten van het treffen van gerechtelijke maatregelen ter incasso van de aan ons toekomende bedragen.

8.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte op de oudst openstaande bedragen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij.

8.5 Wij behouden ons voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid ter onze keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht. Indien op ons verzoek niet genoegzaam zekerheid wordt gesteld zijn wij gerechtigd verdere uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten op te schorten zonder tot vergoeding van enig daaruit voortvloeiend nadeel gehouden te zijn. Ook zijn wij bevoegd
in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours te leveren, voor zoveel nodig in afwijking van getroffen afspraken.

8.6 In geval van niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de wederpartij van enige verplichting welke voor hem uit met ons gesloten overeenkomsten mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, toepassing van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen of onder curatelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, zullen wij steeds bevoegd zijn zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de ons verder toekomende rechten en zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij alsdan voorts bevoegd zijn andere met de betrokken wederpartij lopende transacties, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te ontbinden. Elke ontbinding heeft steeds de onmiddellijke opeisbaarheid van al het aan ons verschuldigde ten gevolge.

9. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

9.1 De in artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden vermelde gegevens, mogen zonder onze uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking van derden worden gesteld, onverminderd alle verdere aanspraken die wij terzake intellectuele- en/of industriële eigendom met betrekking tot die gegevens geldend kunnen maken.

9.2 Bij overtreding van het hierboven sub 9.1 vermelde verbod is de afnemer voor iedere overtreding een boete van €100.000,verschuldigd, onverminderd ons recht om nakoming van het verbod en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

9.3 De in dit artikel vermelde gegevens, evenals het merk, octrooi, handelsnaam, model, auteursrecht of enig ander recht op deze gegevens, gaan niet over op de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.4 Afnemers, die ons levering opdragen van zaken conform door hen verstrekte of aangewezen tekeningen, modellen, monsters en/of dergelijke, zullen ons vrijwaren voor alle kosten en schade, die zouden ontstaan doordat de uitvoering van de overeenkomst rechten van derden, zoals merkrechten, auteursrechten, octrooirechten etc. zouden worden geschonden.

10. Reclames

10.1 Reclames inzake door ons geleverde zaken moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de zaken - dan wel, indien het verborgen gebreken betreft: binnen 10 dagen na het moment waarop het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt - door de afnemer schriftelijk bij ons worden ingediend, vergezeld van een afschrift van de betrokken paklijst, op straffe van verlies van alle rechten terzake enige tekortkoming onzerzijds.

10.2 Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van de verplichting tot betalingen overeenkomstig de aan hem verzonden factuur.

10.3 Tijdig en schriftelijk gemelde klachten kunnen, indien gegrond, slechts leiden tot vervanging van de geleverde zaken, dan wel - te onzer keus - creditering van de afnemer voor de overeengekomen prijs van de gebrekkige zaken. Kosten van demontage en hermontage worden niet vergoed.

11. Garantie

11. Met inachtneming van de onderstaande beperkingen staan wij in zowel voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde producten als voor de kwaliteit van het daarvoor door ons gebruikte materiaal of diensten, behalve voorzover een en ander door onze opdrachtgever aan ons ter beschikking is gesteld. Wij zullen niet uitwendig waarneembare gebreken aan het geleverde, die het directe gevolg zijn van gebruik van ondeugdelijk materiaal of van fabricagefouten, naar eigen keuze kosteloos vervangen dan wel herstellen. Kosten van demontage en hermontage worden niet vergoed en blijven voor rekening van de afnemer. De garantie is beperkt tot vervanging of reparatie binnen 2 jaar voor alle door Triolight geleverde producten. Uitzondering hierop zijn liniLED® LED strips. Hiervan is de garantie 5 jaar volgens deze staffel: 100% binnen 2 jaar, 80% binnen 3 jaar, 60% binnen 4 jaar en 40% binnen 5 jaar.

11.2 De garantie betreft, voorzover niet anders wordt overeengekomen, uitsluitend gebreken die zich openbaren binnen bovenstaande garantie periodes. De genoemde leveringsdatum is de datum van de originele factuur.

11.3 Reclamering op grond van garantie dient onverwijld, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen nadat een gebrek als bedoeld in lid 1 is ontstaan, schriftelijk gedetailleerd bij ons te geschieden, bij overschrijding waarvan elke garantie vervalt.

11.4 Producten, ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, dienen eerst na overleg met ons aan ons te worden verzonden. Indien wij ter voldoening aan onze garantieplicht nieuwe producten leveren, blijft respectievelijk wordt het oorspronkelijk geleverde ons eigendom. Op de nieuwe geleverde producten zijn alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

11.5 Gebreken, die het gevolg zijn van onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud of gebruik voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden dan wel oneigenlijk gebruik, vallen buiten de garantie.

11.6 In geval van veranderingen, waaronder mede wordt verstaan reparaties, die zonder schriftelijke toestemming van ons zijn uitgevoerd en bij gebruik van andere dan door ons geleverde onderdelen, vervalt elke aanspraak op garantie. Indien onze opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting ingevolge de met hem gesloten overeenkomst, vervalt de garantie met betrekking tot deze overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6.,10. en 11. van deze voorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door of in verband met door ons geleverde zaken, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons leidinggevend personeel. Aansprakelijkheid onzerzijds zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de koopprijs van de tot aansprakelijkheid leidende zaken.

12.2 Afnemer zal ons vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens ons ter zake van het gebruik van door afnemer toegezonden tekeningen, monsters, modellen of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

12.3 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van ons zodra deze zich onder afnemer bevinden.

13. Niet-overname personeel

13.1 Koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na verkregen schriftelijke toestemming, bij ons werkzaam personeel bewegen tot indiensttreding bij koper dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met dien verstande dat het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on the Contracts for the International Sale of Goods) uitdrukkelijk is uitgesloten.

14.2 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een met ons gesloten overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem.

14.3 Niettemin behouden wij ons evenwel het recht voor om een geschil voor te leggen aan de rechter in wiens rechtsgebied de wederpartij is gevestigd.

15. Vertaling van deze algemene voorwaarden

15.1 Wanneer deze voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands zijn vertaald, zal in geval van onenigheid of onduidelijkheid betreffende de betekenis of interpretatie van een of meer van deze bepalingen, de Nederlandse versie bepalend zijn.

Barneveld, 14 augustus, 2019
Triolight B.V.

;